Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δώδεκα (12) μαθημάτων. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας εβδομαδιαία. Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην πρακτική εξάσκηση μέσω εκπόνησης εργασιών και project-based learning.

Τα προσφερόμενα μαθήματα του ΠΜΣ είναι τα εξής:

Εξάμηνο 1:

Εξάμηνο 2:

Εξάμηνο 3: