Δομή – Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) εξάμηνα.

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση δώδεκα (12) μαθημάτων. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες θεωρητικής και πρακτικής διδασκαλίας εβδομαδιαία. Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση δίνει έμφαση στην πρακτική εξάσκηση μέσω εκπόνησης εργασιών και project-based learning.

Τα προσφερόμενα μαθήματα του ΠΜΣ είναι τα εξής:

Εξάμηνο 1:

 • Προγραμματισμός Υπολογιστών
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας
 • Τεχνολογίες δικτύων και επικοινωνιών

Εξάμηνο 2:

 • Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων
 • Αρχές Λειτουργικών Συστημάτων
 • Ασφάλεια Πληροφορίας και Συστημάτων

Εξάμηνο 3:

 • Πληροφορική στην Εκπαίδευση
 • Διαχείριση Έργων Πληροφορικής & Επιχειρηματικότητα
 • Τεχνολογία και Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Διαδίκτυο